Informacja dla sprzedawców* * *
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie Śląskiej
informuje, że posiedzenia komisji odbywać się będą w pierwszy i trzeci
wtorek każdego miesiąca. W dni, kiedy na wyznaczony termin przypada dzień
wolny od pracy posiedzenie odbędzie się w następnym dniu roboczym.

Prosimy podmioty ubiegające się o zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych o składanie wniosków do organu wydającego zezwolenie, na co
najmniej 7 dni przed wyżej wskazanymi terminami posiedzeń komisji
z uwzględnieniem zachowania 7-dniowego terminu na uprawomocnienie się
postanowienia MKRPA.

Wnioski składane w terminach uniemożliwiających zachowanie ww. terminu
rozpatrywane będą na kolejnym posiedzeniu komisji.